Grund- og Sommerhusejerforeningen ”Lakolk”

Referat af generalforsamling afholdt 28.04.18

Formanden bød velkommen til ca. 100 fremmødte. Hun var glad for, at så mange var mødt op, selv om det var blevet flyttet til om formiddagen.

Pkt. 1                 Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Frode Sørensen – blev valgt. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Udsendt pr. mail 11.04.18 og afleveret til post 12.04.18.

Pkt.  2                Valg referent og stemmetællere.

Dirigenten foreslog bestyrelsens sekretær, som referent – der var ikke andre forslag. Vedr. stemmetællere, så ville han foreslå, at vi afventede, om der var et behov.

Pkt.  3                Bestyrelsens/Formandens beretning for det forløbne år.

Hanne Clausen fremlagde sin og bestyrelsens beretning:

Så er der igen gået et år, på godt og ondt.

Siden vi sidst har haft generalforsamling er der her på Lakolk sket en del. Stranden har som sædvanlig ændret sig i vinterens løb, storme har raset, men heldigvis ikke lavet de store skader.

Parkeringspladsen har til gengæld ændret sig. Personligt har jeg været meget skeptisk med hensyn til det færdige resultat, men jeg må tilstå, jeg er blevet positiv overrasket. Jeg synes det er blevet pænt, det ser ud som om folk stadig hygger sig, og har siddepladser, mens de spiser is, og de stakkels mænd mens fruen kigger på tøj, og nu også mens børnene benytter legeaktiviteterne. Kommunen oplyser, at der er kommet ca. 27 flere turistpladser, og bagved butikkerne ca. 25 medarbejder p- pladser. Efter efterårsferien vil kommunen gå i gang med at lægge sidste lag asfalt på parkeringspladsen, det kan først ske så sent, da udjævnede huller og lignende kan sætte sig. En anden ting, som især butiksejerne er bekymrede for, er sandet som nu er kommet frivilligt på parkeringspladsen, om det er til at styre, det vil tiden vise.

Før i tiden var der kun i pinsen, at parkeringspladsen ikke slog til, men efterhånden er der kommet flere aktiviteter til, som trækker mange gæster til. Dragefestivalen og det sidste tiltag, veteranbilarrangementet. Såfremt i ikke har overværet veteranbilarrangementet, så prøv det, jeg så det for 1. gang sidste år, det var en oplevelse, men rent kaos på stranden, folk parkerede hulter til bulter, og hele Lakolkvejen helt ned til hotellet var der biler på begge sider, men det er jo kun en enkelt dag eller 2, så det går jo nok, og arrangørerne er klar over, at der skal mere styring på parkeringsforholdene på stranden, men det kom vist også bag på dem, at der kom så mange. Det er dejligt at se, at stranden bliver brugt af andre end badegæster. Der har i flere år været en kroket eller krolfturnering på stranden, og for et par år siden tog købmanden og Maria initiativ til et motionsløb, så der sker lidt for enhver smag.

I bestyrelsen har vi som sædvanlig arbejdet på vores kære Skinnevej. I marts sidste år, var vi til et møde på Teknisk Forvaltning, og vi gik opløftede derfra, - nu kører projektet, men nej, der er ikke sket en disse siden. Kommunen har holdt et møde med Morten Sixtus, og familien vil kun gå med til en gangsti, så kommunen har sat projektet på standby, da der er flere forhold som skal undersøges. Mht. at lave en cykelsti ved Småfolksvejen, er problemet de fredede orkideer, dispensationen til at flytte dem, udløb sidste år, så alle venter spændt på næste træk.

Vi har så rettet henvendelse til turistforeningen, og forelagt dem hvad vi går og pusler med. Formanden Martin Iversen, blev fyr og flamme, han synes ligesom en del andre, at ideen med cykelsti på Skinnevejen er god, men han løb også hovedet imod en mur.

Den 23. januar 2018 inviterede kommunen til dialogmøde på Enjoy Resorts i Havneby. Vi var et par stykker fra bestyrelsen til mødet. Vi var godt 100 deltagere og blev delt op i 4 grupper, en drøftede bosætning, en erhverv, en infrastruktur og en turisme. Det var et godt møde, i den gruppe hvor jeg var, var der en blanding af sommerhusejere, fastboende, og nogle som arbejdede på øen, men boede på fastlandet, nogle fra Naturparkvadehavet, -- helt igennem et bredt udsnit af folk der holder af Rømø. Efter gruppearbejdet, fremlagde hver gruppe resultatet af arbejdet, og ens for alle var, at der ønskes flere stier, ridestier, gangstier og cykelstier. Det var noget vi kunne lide at høre.

Anders Matzen og jeg havde så efterfølgende et kaffemøde med en af de 2 konsulenter, fra Ålborg, som kommunen har hyret til finde ud af, hvordan øen fremtidssikres, uden at den bliver ødelagt. Igen snakkede vi for vores cykelsti helst på Gl. Skinnevejen. Konsulenten har efterfølgende prøvet at gøre noget ved projektet, da han synes ideen er god, men han mødte også en mur af tavshed. Vi fortsætter kampen.

Jeg havde forleden dag en snak med Chr. Kjær Andersen fra Tønder Kommune, angående status på cykelsti projektet. I den forbindelse fortalte han, at i nær fremtid – snarest – starter kommunen med at etablere en pumpestation, som skal pumpe vandet fra Kongsmark mod øst, så det ikke løber i Lakolk Sø, kommunen mangler den endelige tidsplan før arbejdet kan gå i gang.

Apropos vand, så fik bestyrelsen i vinter et par henvendelser angående vand. Den ene henvendelse gik på at Hjertestien var oversvømmet og nogle steder næsten eller helt ufremkommelig, -- det er vi klar over, og vi har en pose penge til at udbedre Hjertestien med, men så længe vandstanden var så høj, som den var på det daværende tidspunkt, var det formålsløst at gå i gang. Stilauget vil snarest gå i gang med at få Hjertestien gangbar. Jeg er kommet her på Lakolk i ca. 60 år, og jeg husker ikke, at vandstanden har været så høj før. I november måtte jeg have Rømø Autoservice til at trække mig fri af min egen grund, og han fortalte, at han havde hjulpet mange turister, som havde siddet fast ved udlejningshusene. Så Hjertestien regner vi med bliver ok igen, vandstanden er næsten normaliseret igen.

En anden sommerhusejer gjorde os opmærksom på, at vandet på grund af dårlig vedligeholdelse af grøfterne, var løbet ud på Lakolkvejen. Jeg kørte til Lakolk og så hvor der var problemer, og derefter ringede jeg til Teknisk Forvaltning, som ville tage sig af problemet.

En anden sommerhusejer, har ligeledes rettet henvendelse til en fra bestyrelsen, det var angående en sommerhusejer, som ikke har det for pænt ryddeligt omkring sit hus, som vist hovedsagelig bliver brugt til udlejning.

Jeg tror jeg ved hvilket hus det drejer sig om, og jeg har samme mening, men vi kan desværre ikke opdrage på folk, -- at det er et øjebæ, kan vi sagtens blive enige om, men vi må bare konstatere at ikke alle har samme indstilling til, hvordan der skal se ud rundt om ens ejendom, -- jeg tror ikke vi kan gøre noget ved det.

Jeg fik i vinter besøg af en sommerhusejer, som fortalte, at de var blevet grundig træt af hybenbuske, og havde derfor besluttet at bruge Round-up til bekæmpelse, og dette havde de meddelt naboerne, som intet havde imod brugen af gift.

Hybenbuskene har efterhånden fået samme negative status som bjørnekloen, gift er måske effektivt, men plantekyndige oplyser, at såfremt hybenbuskene bliver slået ofte, forsvinder de med tiden. Uanset hvilket middel man foretrækker at bruge, så vil jeg opfordre til at vi alle prøver at holde hybenbuskene nede, i øvrigt ligesom pilen.

Det var hvad jeg havde at berette i år.

 

Spørgsmål og kommentarer til beretning:

Dirigenten startede drøftelsen af beretningen, med at kommentere ombygningen af parkeringspladsen, hvor han personligt havde været spændt på resultatet. Angående Gl. Skinnevej, så har der i mange år været brugt meget tid på den og det vil der nok også blive gjort fremover, mente han. Vandet i Lakolk Sø, om det skal løbe den ene eller den anden vej, så lægger Kommunen op til, at en del af det vand der løber i Lakolk Sø, skal pumpes væk ud i vadehavet --, det er måske ikke helt bestyrelsens løsning, men det er jo dem der bestemmer. Han kommenterede endvidere, at der gennem året havde været forskellige henvendelse til bestyrelsen fra medlemmer. En var vedrørende vand på vejen på Lakolk, en anden vedr. en grundejers manglende trang til oprydning m.m.. Angående oprydning m.m., så opfordrede dirigenten folk til at udvise almindeligt hensyn til hinanden, da der ikke er beskrevne regler vedr. dette på Lakolk.

Lakolk 282 v. Merete L. Guld   fortalte, at det var meget besværligt, at komme med den sydlige vandresti ud til stranden. Det var særligt et stykke mellem klitterne og stranden, hvor der altid står vand. Foreslog at vi drøftede med relevante myndigheder, om der kunne laves en lav gangbro. Hun ville gerne have uddybet vedr. pumpning af vand. Formanden fortalte, at Kommunen ved mødet i marts 17 havde fremlagt ideen om at pumpe en del af vandet der løber ind i Lakolk Sø, ud i vadehavet. Bestyrelsen er skeptisk angående om det vil ændre ved forholdene på Lakolk  – men vi får se om det virker. Angående vandrestien i sydenden ud over klitterne, ville bestyrelsen tage det op med relevante myndigheder.

Lakolk 26 v. Paul Holgersen   takkede for beretningen, som han var positiv over for. Han havde et ønske, om der ikke kunne komme nogle bænke langs med vejen gennem Lakolk. Formanden svarede, at bestyrelsen ville drøfte det og forelægge det for Kommunen m.m.

Lakolk 168 v. Henry Madsen   udtrykte ønske om, at der kom et gadelys hist og pist. Formanden udtrykte, at bestyrelsen ville undersøge mulighederne. Dirigenten tilføjede, at der gennem tiderne har været drøftet gadelys flere gange – men med den ændrede benyttelse af sommerhusene til hele året, ville det måske nok være berettiget at genoverveje det.

Lakolk 57 v. Else-Marie D. Carstensen   opfordrede folk til ikke at stille affaldsposer uden for døren om natten, da nattens dyr så kunne rode i det, -- men også at informere lejere om dette.

Lakolk 197 v. Peter Pørksen   kommenterede og gav forklaring vedr. manglende afløb fra Lakolk Sø ud over klitterne.Iflg. ham skyldtes det, at udløbs renden over tid ikke var blevet vedligeholdt med oprensning årligt. Bestyrelsen tog hans orientering til efterretning og ville tage en drøftelse med Kommunen m.m..

Lakolk 84 v. Claus Cording   fremførte, at han var gået i ”krig” med at fjerne hybenroser. Han efterlyste en kordineret indsats af Skov og Naturstyrelsen. Han ville også vide, om man måtte gå uden for grunden og bekæmpe dem – eller skulle man til at have får igen. Formanden  fortalte, at når der tidligere blev skåret rør, fandt der en form for bekæmpelse sted af træer og buske, ved den jævnlige afhugning, men nu hvor naturen har fået fuldt råderum, ja så er det den enkelte lodsejer, der bestemmer indsatsen. Dirigenten manede til besindighed vedr. at bekæmpe uden for egen grund, men som han sagde, snak med naboen, det kan være, han bliver vældig glad for, at man vil bekæmpe dem for ham.

Lakolk 278 v. Jurgen S. Jepsen   kommenterede vedr. vand mellem klitterne og stranden. Han advarede om, at udlægge paller og andet til at gå på. Han efterlyste en mere varig løsning. Dirigenten kommenterede, at bestyrelsen havde noteret sig hans synspunkt.

Dirigenten spurgte om der var andre kommentarer eller forslag – det var der ikke – Beretning blev herefter godkendt med klapsalve.    

Pkt.  4                Forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet.
                        
(Regnskab vedlagt som bilag 2)

Martin Lauridsen fremlagde regnskabet. Han pegede på, at regnskabet udviste et overskud. Der havde været 240 betalende medlemmer, hvilket var 72 % af det mulige. Kassereren nævnte, at der ikke havde været udtaget til honorering af bestyrelsen i 2017, men vi ville vende frygtelig tilbage i 2018. Medvirkende til det gode resultat var medlemmernes store opbagning om at bruge mail til indkaldelse m.m..

Spørgsmål og svar til regnskab:

Der var ingen – Regnskabet herefter enstemmigt godkendt.

Pkt.  5                Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 100 kr. pr. hus.     Det blev godkendt.

Pkt.  6                Orientering ved Form. for Stilaug Dorthe Petersen

Formanden fortalte at de havde konstitueret sig i okt.. Hun fortalte at Stilauget kun havde virkeområde vest for Lakolk, de såkaldte Hjertestier. Stilauget havde modtaget tilsagn om 10.000 kr. til vedligehold af stierne i 2018, fra Skov og Naturstyrelsen. Vedligeholdet af stierne vil blive sat i gang, når naturen tillader det. Hun ville tage initiativ til at der blev beskåret havtjørn på vandrestien ind mod klitterne.

 

Pkt.  7               Indkomne forslag senest 8 dage inden generalforsamlingen til formanden.

Der er 1 forslag fra bestyrelsen.

                          Bestyrelsen fremsætter forslag om tilføjelse til punkt 3.

Bestyrelsen ønsker at tilføje et afsnit vedr. indkaldelse til generalforsamling under punkt 3 med følgende tekst: Indkaldelse til generalforsamling kan ske pr. brev eller mail/hjemmeside.

Ved behandling af forslag fremsætter dirigenten et ændringsforslag til bestyrelsens forslag. Han vil foreslå at hjemmeside slettes, da det vil kunne misfortolkes. Han foreslår, at der stemmes om, der er tilslutning til ændringsforslaget, hvor hjemmeside undlades. Ændringsforslaget til bestyrelsens fremsatte forslag vedtages.

Pkt.  8                Valg til bestyrelsen

                                              Hanne Clausen  genvalgt

                                              Anders Matzen  genvalgt

                           Valg af 2 bestyrelses suppleanter

                                               Lis Winther  (1. suppleant)  genvalgt

                                              Else Marie Dau Carstensen  (2. suppleant)  genvalgt

                           Valg af revisor/revisor suppleant

                                              Nis Petersen (revisor)  genvalgt

                                              Henning Nielsen, Lakolk 264 (revisor suppleant)  nyvalgt

Pkt.  9                Eventuelt

                         Lakolk 63 v. Ellen Trip   foreslog, at det kunne ses på hjemmesiden, hvem der var med i Stilauget, evt. med tlf. nr.

                         Lakolk 236 v. Gerd Muller   var betænkelig ved at anvende paller og lignende til en plankebro, da de kunne være til skade for kreaturer m.m.

                         Sekr. Anders Matzen orienterede om den nye Persondataforordning. Han fortalte, at bestyrelsen for nuværende undersøger hvad, der var op og ned i dette. Bestyrelsen ville bruge det næste år til at undersøge hvad der skulle gøres og komme med et udspil til næste års generalforsamling.

Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede forsamlingen, for god ro og orden og en saglig debat. Herefter gav han ordet til formanden.

Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde og gav igen udtryk for, at hun var glad for, at så mange var mødt op, selv om det nu var om formiddagen. Hun indrømmede at hun havde været meget nervøs for, om medlemmerne ville have forståelse for ændringen – hun udtrykte, at med baggrund i opbagningen, ville det blive en del af fremtiden og afsluttede herefter med et håb om, at alle måtte få en god sommer.

                           

Bestyrelsen for Grund- og sommerhusejerforeningen "Lakolk" v. Hanne Clausen

© Birthes Webdesign